GIFT Monitoring Platform

News

GIFT Open Day on Corridor V and IV - Hungary

GIFT Open Day on Corridor V and Corridor IV - Hungary

GIFT - egy logisztikai stratégiai EU-s projekt eredményei és jelentősége  

May 27, 2014 Munkácsy M. str. 16 – Budapest

 

Partner project IFKA - Public Benefit Non-profit Ltd. for the Development of the Industry – will host Hungarian Open Day on project GIFT results on Corridor V and Corridor IV.

 

To subscribe the event email to: koltay@ifka.hu 

Click here for the leaflet of the event (Hungarian language)

 

 

Readmore

GIFT Open Day on Corridor IV - Bulgaria

GIFT Open Day on Corridor IV - Bulgaria

Grand Hotel Primoretz Burgas, 25-26 June 2014  

 

Partner project BMA – Bulgarian Maritime Administration will host Bulgarian Open Day on project GIFT results on Corridor IV. The theme of the meeting is -

 

GREEN INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT – CHALLENGES & INTENTS

 

For more information email to: irina.chavdarova@marad.bg

Readmore

GIFT Open Day on Corridor VII - Hungary

GIFT Open Day on Corridor VII - Hungary

 

June 5, 2014 Bácska Culture Palace, Baja, Szentháromság square 3

 

Hungarian Open Day on Corridor VII will be hosted by partner Baja Port  during the traditional VI. Grain Partnership Conference, in collaboration with INWAPO Project.

 

To subscribe the event contact: Tímea Kollárné Vörös, info@portofbaja.hu

 

 

Readmore

Workshop: "Presentation of the Green Freight Transport Cluster"

“Presentation of the Green Freight Transport Cluster
Sofia, Bulgaria
16 December 2014

 

On 16 December 2014 a Workshop for the presentation of the Green Freight Transport Cluster was held in Best Western City Hotel in Sofia. The participants in the meeting were informed on the report of the work done within the Cluster. Mrs. Anna Natova, Director of European Union, International Relations and Projects Directorate at the Bulgarian Maritime Administration (BMA) gave an overview of the projects in which the BMA participated as a project partner and realized within the framework of the South East Europe Transnational Cooperation Programme 2007-2013. The workshop was a great opportunity to present the results and the activities performed within the project GIFT. The meeting was vey useful as a fruitful discussion for examining the ways for further cooperation took place.

 

 

 

Readmore

GIFT National Open Day-Croatia

GIFT National Open Day - Croatia

 

May 14, 2014

 Conference Hall Concern Agram, City of Rijeka, Riva 8, 51000 Rijeka, Croatia

  

 

The Faculty of Transport and Traffic Sciences of University of Zagreb invite Croatian freight transport stakeholders to join the project Info-Day in Rijeka. 

Project partners will describe GIFT actions, especially in relation to Corridor V.

 

Contact details to subscribe to the event: Sanja Kireta, e-mail: sanja.kireta@fpz.hr Click here for registration form.

Find also:

Call

Press release

Agenda

Participant info

Readmore

4th GIFT Project Meeting

4th GIFT Project Meeting and Steering Committee Meeting

& Validation Workshop

 

July 3rd, 2014

 Museo Casa Enzo Ferrari, Via Paolo Ferrari, 85 – Modena (ITA)

  

 

The 4th project meeting and the Steering Committee Meeting will be hosted by project partner Fondazione Democenter in Modena next Thursday July 3rd. The meeting will be an opportunity for partners to discuss progress of the project, in particular on the green freight transport tests done in the last months on corridors IV, V and VII. The afternoon session will be dedicated to the final workshop to validate Green Intermodal solutions assessed in the regional workshops held per corridor.

Click here to see the Agenda of the meeting.

Readmore

5th GIFT Project Meeting

Green intermodal freight transportation: road map & future perspectives in South East Europe

 

A GIFT project dissemination event organised by Fondazione Democenter-Sipe

September 17th, 2014

Caffè Concerto, Piazza Grande, 26, Modena  (ITA)

 

The event will feature four Focus Groups designed to foster knowledge exchange and networking opportunities on the following main topics: Support co-modality, Business Innovation, Sustainability, Safety & Security. During the event experts and project partners will discuss the results achieved by the project during the last three years sharing their ideas, knowledge, skills and experience, with the goal to encourage an effective debate on these issues.

Six Ministries of Transport and Infrastructure, six Universities and Research Institutes, twelve Transport National and Regional Authorities, three Chambers of Commerce and many Logistics Associations and Transport & Terminal Operators will take part to this special event.

When interested, you are kindly invited to confirm your attendance sending an e-mail to: g.ruggia@fondazionedemocenter.it

The workshop day will be preceded on September 16th by a GIFT consortium official meeting (5th Project Meeting and Steering Committee Meeting).

Click here to see the Agenda of the meeting and the dissemination event.

Readmore

Find us on Facebook

 

Newsletter

Login Form

O projekte GIFT

 

Pozadie


Cestná nákladná doprava je dominantným druhom dopravy na prepravu tovaru v celej EU (s podielom 49%), predstavuje nákladovo efektívny a flexibilný druh dopravy. Jeho dominancia v krajinách juhovýchodnej Európy môže byť pripísaná nižším požiadavkám na infraštruktúru, normy a právny rámec.
Avšak, cestná doprava vykazuje závažné nedostatky, ktoré prispievajú k značným emisiám CO2, nehodovosti, zvýšeniu hladiny hluku, preťaženie vozoviek a opotrebeniu. Podľa dopravnej štatistiky EU 2010 hodnota skleníkových plynov dosahuje 26%, kým podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tvoria dopravné nehody 3. miesto spomedzi desiatich hlavných príčin úmrtia.
Je zrejmé, že za účelom zmiernenia tlaku na cestách, druhy dopravy musia byť kombinované tak, aby obmedzili dopravné zápchy, brali do úvahy vplyv na životné prostredie, zvýšili bezpečnosť, znížili ekonomický dopad (vzhľadom k úmrtiu a škôd na životnom prostredí), zatiaľ čo súčasne spĺňajú moderné požiadavky na spoľahlivosť, rýchlosť a bezpečnosť.
Počas posledných dvoch desaťročí, EÚ podporuje túto koncepciu podpory kombinovanej dopravy (predovšetkým v rámci programu TEN-T), ako prostriedok pre zvýšenie bezpečnosti a ekologickejší prístup k nákladnej doprave. EÚ prijala tiež nedávno komplexnú stratégiu (Doprava 2050) pre konkurencieschopný dopravný systém, ktorý zvýši mobilitu, odstráni hlavné prekážky v kľúčových oblastiach, a zníži európske emisie CO2 v doprave o 60% do roku 2050.

 

Ciele


Hlavným cieľom GIFT projektu je zmapovať, analyzovať a vyhodnotiť stav sektora dopravy v regiónoch juhovýchodnej Európy a navrhnúť nové politiky a stratégie v oblasti infraštruktúry, procesov, aktív, IKT, právnych predpisov, noriem a harmonizáciu/normalizáciu problémov, s cieľom podporovať inovatívne ekologické intermodálne koridory nákladnej dopravy.
GIFT projekt bude prechádzať v troch Pan-európskych dopravných koridoroch, konkrétne IV, V a VII, ktoré pokrývajú takmer celý juhovýchodný región. Na splnenie počiatočných cieľov, bude GIFT Združenie mapovať a hodnotiť súčasný stav z hľadiska dopravných činností stratégie a politiky vybraných troch koridorov. Následne na základe zistení našej analýzy, bude GIFT projekt syntetizovať konkrétné a pragmatické návrhy na zlepšenie súčasnej dopravnej siete a príslušných politík na podporu ekologickej dopravy vo vybraných koridoroch. Za účelom posúdenia účinnosti návrhov, bude GIFT projekt rozvíjať rad nástrojov pre testovanie ich ekologickej prevádzky. Cieľom bude posúdiť vplyv navrhovaných zlepšení a politík, pokiaľ ide o čas jazdy, náklady, riziká, a emisie CO2.

 

Inovačný charakter


GIFT projekt sa sústreďuje na vymedzenie inovatívneho a integrovaného plánu pre rozvoj efektívnych ekologických dopravných koridorov v celom juhovýchodnom regióne. GIFT ponuka tri hlavné inovačné smery:


• Identifikácia ekologických koridorov v regióne a podpora technických inovácií.
• Vývoj návrhov na zriadenie krajských úradov(t.j. agentúra prevádzky koridorov), ktorý bude zodpovedný za činnosť chodu prevádzkových aktivít ako plánovanie, monitorovanie a implementáciu, colné odbavenie, marketing, školenia, ako aj vydávanie ekologických certifikátov.
• Rozvíjať nástroj IKT pre plánovanie intermodálných ciest, ktoré budú podporovať minimalizáciu vplyvu na životné prostredie.

 

Konzorcium a zúčastnené strany


GIFT konzorcium predstavuje významnú zemepisnú oblasť Juhovýchodného regiónu (t.j. Balkánsky Región, Región Čierneho mora, Adriatický Región, Podunajský Región), kde nákladná doprava je dominantným sektorom a kľúčovou zložkou konkurencieschopnosti regiónu.
Štruktúra partnerstiev GIFT projektu a pracovný plán zaisťuje živé zapojenie všetkých kľúčových zainteresovaných strán a cieľových skupín. Zúčastnené strany sú hlavnými tvorcami politiky (t.j. Ministerstva dopravy z Grécka, Výkonná agentúra pre námornú správu Bulharsko, atď.), rovnako ako kľúčových dopravcov (t.j. Luka Koper, TRAINOSE, Slovinské železnice, Prístav Chioggia, atď.).
Cieľové skupiny zahŕňajú, prístavné orgány, dopravcov, Logistické a dopravne podniky a asociácie, obchodné komory a priemyselných združenia, malé a stredné podniky a veľké spoločnosti, železničné Združenia, prevádzkovateľov kombinovanej dopravy, prevádzkovateľov železničnej alebo cestnej dopravy, prevádzkovateľov terminálov intermodálnej a prevádzkovateľov vnútrozemskej vodnej dopravy.
Aktívne zapojenie zainteresovaných strán a cieľových skupín v rámci projektu je predvídať a zabezpečiť činnosti projektu.