News

GIFT Open Day on Corridor VII - Hungary

"GIFT Open Day on Corridor VII - Hungary"

 

June 5, 2014

Bácska Culture Palace, Baja, Szentháromság square 3

 

Hungarian Open Day on Corridor VII will be hosted by partner Baja Port  during the traditional VI. Grain Partnership Conference, in collaboration with INWAPO Project.  

To subscribe the event contact: Tímea Kollárné Vörös, info@portofbaja.hu

Readmore

GIFT National Open Day-Croatia

"GIFT National Open Day-Croatia"

 

May 14, 2014

Conference Hall Concern Agram, City of Rijeka, Riva 8, 51000 Rijeka, Croatia

 

The Faculty of Transport and Traffic Sciences of University of Zagreb invite Croatian freight transport stakeholders to join the project Info-Day in Rijeka.

Project partners will describe GIFT actions, especially in relation to Corridor V. 

 

 

Contact details to subscribe to the event:Sanja Kireta  mail: sanja.kireta@fpz.hr Click here for registration form.

Find also:

Call

Press release

Agenda

Participant info

Readmore

Corridors IV and V workshop, Hungary

Workshop on Corridors IV and V in Hungary

 

8 November 2013, Budapest  

 

Rail  Cargo Hungaria hosts a Workshop in Budapest to discuss current state and opportunities
of Corridors IV and V.

 

For more information click HERE (Hungarian).

Readmore

Corridor V Workshop - Verona

WORKSHOP progetto GIFT - Trasporto merci intermodale: sviluppo sostenible dell'asse Verona - Budapest

 

30 October 2013, Verona

 

Il 30 ottobre 2013, Verona Innovazione in collaborazione con il Consorzio ZAI ospiterà il Workshop regionale sul progetto comunitario GIFT relativo alla situazione e alle strategie del trasporto intermodale da e verso l’est europeo, con l’obiettivo di individuare proposte di miglioramento del Corridoio trans-europeo 5.

Il programma più dettagliato è scaricabile qui.

Chi volesse partecipare è pregato di iscriversi online.

 

Readmore

Corridor V Workshop - Slovenia

SLOVENIA ON THE MAP OF
INTERMODAL CONNECTIONS:

DEVELOPMENT CHALLENGES

 

23 October 2013

Ljubljana, Slovenija

 

The workshop is aimed to discuss with relevant stakeholders the possible strategies  &  concrete  initiatives  for  achieving  environmental  friendly intermodal freight transport networks in the SEE region, in particular as regards Corridor V and the Slovenian territory.

 

For more information click HERE.

Readmore

Italian GIFT Info-Day Lecce 3 Ott 2013

Italian GIFT Info-Day

"CORRIDOI VERDI NEL SUD-EST EUROPA"

 

3 October 2013

Lecce, Italy

 

Politecnico di Bari together with GIFT Italian partners invite Italian freight transport stakeholders to join the project Info-Day in Lecce. Project partners will describe GIFT actions, especially in relation to Corridor V that directly involves Italian territory. Italian Minister of Trasport has been invited to join. 

 

For more information please click HERE.

Readmore

Danube Region Transport Days 2013

Danube Region Transport Days 2013

 

3 October 2013

Belgrade, Serbia

 

Several key stakeholders, as well as the European Commission and the European Parliament are invited to discuss the importance and role of the transport for the future development of the Danube macro-region. This year in Serbia.

 

For more information please click HERE.

Readmore

Find us on Facebook

 

Newsletter

Login Form

O projekte GIFT

 

Pozadie


Cestná nákladná doprava je dominantným druhom dopravy na prepravu tovaru v celej EU (s podielom 49%), predstavuje nákladovo efektívny a flexibilný druh dopravy. Jeho dominancia v krajinách juhovýchodnej Európy môže byť pripísaná nižším požiadavkám na infraštruktúru, normy a právny rámec.
Avšak, cestná doprava vykazuje závažné nedostatky, ktoré prispievajú k značným emisiám CO2, nehodovosti, zvýšeniu hladiny hluku, preťaženie vozoviek a opotrebeniu. Podľa dopravnej štatistiky EU 2010 hodnota skleníkových plynov dosahuje 26%, kým podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tvoria dopravné nehody 3. miesto spomedzi desiatich hlavných príčin úmrtia.
Je zrejmé, že za účelom zmiernenia tlaku na cestách, druhy dopravy musia byť kombinované tak, aby obmedzili dopravné zápchy, brali do úvahy vplyv na životné prostredie, zvýšili bezpečnosť, znížili ekonomický dopad (vzhľadom k úmrtiu a škôd na životnom prostredí), zatiaľ čo súčasne spĺňajú moderné požiadavky na spoľahlivosť, rýchlosť a bezpečnosť.
Počas posledných dvoch desaťročí, EÚ podporuje túto koncepciu podpory kombinovanej dopravy (predovšetkým v rámci programu TEN-T), ako prostriedok pre zvýšenie bezpečnosti a ekologickejší prístup k nákladnej doprave. EÚ prijala tiež nedávno komplexnú stratégiu (Doprava 2050) pre konkurencieschopný dopravný systém, ktorý zvýši mobilitu, odstráni hlavné prekážky v kľúčových oblastiach, a zníži európske emisie CO2 v doprave o 60% do roku 2050.

 

Ciele


Hlavným cieľom GIFT projektu je zmapovať, analyzovať a vyhodnotiť stav sektora dopravy v regiónoch juhovýchodnej Európy a navrhnúť nové politiky a stratégie v oblasti infraštruktúry, procesov, aktív, IKT, právnych predpisov, noriem a harmonizáciu/normalizáciu problémov, s cieľom podporovať inovatívne ekologické intermodálne koridory nákladnej dopravy.
GIFT projekt bude prechádzať v troch Pan-európskych dopravných koridoroch, konkrétne IV, V a VII, ktoré pokrývajú takmer celý juhovýchodný región. Na splnenie počiatočných cieľov, bude GIFT Združenie mapovať a hodnotiť súčasný stav z hľadiska dopravných činností stratégie a politiky vybraných troch koridorov. Následne na základe zistení našej analýzy, bude GIFT projekt syntetizovať konkrétné a pragmatické návrhy na zlepšenie súčasnej dopravnej siete a príslušných politík na podporu ekologickej dopravy vo vybraných koridoroch. Za účelom posúdenia účinnosti návrhov, bude GIFT projekt rozvíjať rad nástrojov pre testovanie ich ekologickej prevádzky. Cieľom bude posúdiť vplyv navrhovaných zlepšení a politík, pokiaľ ide o čas jazdy, náklady, riziká, a emisie CO2.

 

Inovačný charakter


GIFT projekt sa sústreďuje na vymedzenie inovatívneho a integrovaného plánu pre rozvoj efektívnych ekologických dopravných koridorov v celom juhovýchodnom regióne. GIFT ponuka tri hlavné inovačné smery:


• Identifikácia ekologických koridorov v regióne a podpora technických inovácií.
• Vývoj návrhov na zriadenie krajských úradov(t.j. agentúra prevádzky koridorov), ktorý bude zodpovedný za činnosť chodu prevádzkových aktivít ako plánovanie, monitorovanie a implementáciu, colné odbavenie, marketing, školenia, ako aj vydávanie ekologických certifikátov.
• Rozvíjať nástroj IKT pre plánovanie intermodálných ciest, ktoré budú podporovať minimalizáciu vplyvu na životné prostredie.

 

Konzorcium a zúčastnené strany


GIFT konzorcium predstavuje významnú zemepisnú oblasť Juhovýchodného regiónu (t.j. Balkánsky Región, Región Čierneho mora, Adriatický Región, Podunajský Región), kde nákladná doprava je dominantným sektorom a kľúčovou zložkou konkurencieschopnosti regiónu.
Štruktúra partnerstiev GIFT projektu a pracovný plán zaisťuje živé zapojenie všetkých kľúčových zainteresovaných strán a cieľových skupín. Zúčastnené strany sú hlavnými tvorcami politiky (t.j. Ministerstva dopravy z Grécka, Výkonná agentúra pre námornú správu Bulharsko, atď.), rovnako ako kľúčových dopravcov (t.j. Luka Koper, TRAINOSE, Slovinské železnice, Prístav Chioggia, atď.).
Cieľové skupiny zahŕňajú, prístavné orgány, dopravcov, Logistické a dopravne podniky a asociácie, obchodné komory a priemyselných združenia, malé a stredné podniky a veľké spoločnosti, železničné Združenia, prevádzkovateľov kombinovanej dopravy, prevádzkovateľov železničnej alebo cestnej dopravy, prevádzkovateľov terminálov intermodálnej a prevádzkovateľov vnútrozemskej vodnej dopravy.
Aktívne zapojenie zainteresovaných strán a cieľových skupín v rámci projektu je predvídať a zabezpečiť činnosti projektu.